مقاله کریپتوسپوریدیوزیس و دهیدراتاسیون در افراد بزرگسال بستری شده به علت اسهال در بخش عفونی بیمارستان هاجر شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۱۰۴ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: کریپتوسپوریدیوزیس و دهیدراتاسیون در افراد بزرگسال بستری شده به علت اسهال در بخش عفونی بیمارستان هاجر شهرکرد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کریپتوسپوریدیوم
مقاله دهیدراتاسیون
مقاله اسهال
مقاله بزرگسال
مقاله شهرکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: شافعی نیا سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: سپهری نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کریپتوسپوریدیوم، تک یاخته انگلی است که اخیرا به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد کننده اسهال در انسان و حیوانات شناخته شده است. از آنجایی که آلودگی با این انگل می تواند سبب اسهال های حاد، مزمن، طولانی و به دنبال آن دهیدراتاسیون گردد و از طرفی به علت نبود مطالعه ای در خصوص عوارض آلودگی با این انگل در افراد بزرگسال مبتلا به اسهال در استان چهار محال و بختیاری، این مطالعه انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی کلیه بیمارانی که به علت اسهال در سال ۱۳۸۷ در بخش عفونی بیمارستان هاجر بستری شدند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ۱۴۶ نمونه مدفوع با استفاده از روش الایزا از جهت وجود آنتی ژن سطحی کریپتوسپوریدیوم بررسی گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS13 و با استفاده از آزمون های آماری کای دو و دقیق فیشر تحلیل شدند.
یافته ها: از ۱۴۶ نمونه مدفوع، ۵ نمونه (۳٫۵%) آلودگی به کریپتوسپوردیوم را نشان دادند که شامل ۲ نفر زن و ۳نفر مرد بودند. بین آلودگی با کریپتوسپوریدیوم و وجود دهیدراتاسیون، نوع اسهال و نگهداری دام ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.05)، ولی میان آلودگی با انگل و جنسیت، شغل، سابقه بستری شدن و بیماری در سه ماه قبل از بستری شدن و همچنین محل زندگی بیماران ارتباط معنی داری یافت نشد.
نتیجه گیری: فراوانی آلودگی با کریپتوسپوریدیوم (۳٫۵%) در این مطالعه بیانگر آن است که آلودگی با این انگل در این استان نیز همانند سایر نقاط کشور است. بر خلاف سایر مطالعات که ادعا دارند کریپتوسپوریدیوزیس یک آلودگی بدون علامت و خود به خود محدود شونده در افراد بزرگسال است نتایج این تحقیق نشان داد ارتباط معنی داری بین آلودگی با این انگل و دهیدراتاسیون در افراد دارای سیستم ایمنی طبیعی نیز می تواند دیده شود.