مقاله کاربرد موضعی میوه کیوی بر فرآیند بهبودی زخم سوختگی در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد موضعی میوه کیوی بر فرآیند بهبودی زخم سوختگی در موش صحرایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوختگی
مقاله بهبودی زخم
مقاله میوه کیوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور هادی
جناب آقای / سرکار خانم: خاکساری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پیدایش داروی جدید جهت بهبودی سریع زخم سوختگی همراه با کاهش هزینه های مراقبتی و پیشگیری از عوارض و مرگ ومیر ناشی از آن همواره یکی عرصه های پژوهشی و اولویت های پژوهشی کشورما می باشد.
مواد وروش کار: این مطالعه تجربی بر روی ۱۰ موش صحرایی صورت گرفت. پس از انجام بیهوشی هر دو پهلوی رت شیو و با قرار دادن در آب جوش به مدت ۱۰ ثانیه، سوختگی تمام ضخامت ایجاد و به طور تصادفی به سه دسته تقسیم شدند. در دسته اول یک طرف از میوه کیوی و طرف دیگر از پماد الیز، دسته دوم زخم های طرف راست از میوه کیوی یا پماد الیز و زخم های طرف دیگر گروه کنترل ۲ و تمامی زخم های دسته سوم گروه کنترل ۱ در نظر گرفته شدند. در هر گروه و هر زخم، زمان برداشته شدن بافت نکروزه، زمان تشکیل بافت گرانوله در چک لیست مربوطه ثبت و نتایج مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: میانگین زمان جدا شدن بافت مرده در گروهی که از میوه کیوی استفاده ۵٫۷ روز و این اختلاف با پماد الیز با میانگین ۱۸٫۵ روز معنی دار بود (p=0.001). اختلاف بین گروه الیز و کنترل معنی دار بود (p=0.001) ولی بین دو گروه کنترل ۱ و ۲ اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بافت گرانوله قرمز وشفاف بافت زیرین در گروه میوه کیوی با میانگین ۲٫۲ روز بعد از دبریدمان پدیدار شد.
نتیجه گیری: استفاده از میوه کیوی در جدا نمودن بافت های مرده سریع تر از پماد الیز عمل می کند. همچنین اپیتلیزاسیون بافتی و بهبودی زخم سوختگی تسهیل می گردد.