مقاله کاربرد فرآیند جذب زیستی توسط پودر هسته انار در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در کومش از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد فرآیند جذب زیستی توسط پودر هسته انار در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کروم شش ظرفیتی
مقاله انار
مقاله محیط زیست
مقاله فلزات سنگین
مقاله آلاینده های آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعیان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: امرالهی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دهواری محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فلزات سنگین به دلیل سمیت برای محیط زیست، از آلاینده های محیط زیستی به شمار می روند. کروم شش ظرفیتی از جمله فلزات سنگین سمی و قابل حل در آب است. لذا مطالعه حاضر با هدف حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی توسط پودر هسته انار انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی و در مقیاس آزمایش گاهی انجام شد. جاذب مورد نظر در شرایط آزمایش گاهی تهیه و با استفاده از الک های استاندارد ASTM با اندازه های مش بین ۱۰۰-۴۰ دانه بندی شد. در این تحقیق تاثیر pH (6 ,4 ,3 ,2)، جرم جاذب (۰٫۲ تا ۰٫۶ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر)، زمان تماس (۱۵ تا ۱۸۰ دقیقه) در غلظت های اولیه ۲ و ۱۰ میلی گرم در لیترکروم (VI) بر حذف کروم شش ظرفیتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از جذب در شرایط تعادل، توسط مدل های ایزوترم لانگمیر و فروندلیچ تحلیل گردید. غلظت کروم در نمونه ها به روش اسپکتروفتومتری در طول موج ۵۴۰ نانومتر بر اساس روش ارائه شده در کتاب روش های استاندارد آزمایش های آب و فاضلاب تعیین گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که افزایش جرم جاذب و زمان تماس منجر به افزایش راندمان حذف و افزایش pH و غلظت اولیه کروم منجر به کاهش راندمان حذف می گردد. مطابق با نتایج، بهترین راندمان حذف در pH اسیدی رخ داده و جذب در زمان ۱۲۰ دقیقه به تعادل رسیده بود. در جرم جاذب۰٫۶g/100ml ،pH=2  و غلظت ۲mg/L کروم شش ظرفیتی، راندمان حذف برابر با ۹۹٫۵%، به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که پودر هسته انار جاذب طبیعی مناسبی برای حذف کروم شش ظرفیتی می باشد