مقاله کارایی نسبی هزینه های بهداشتی دولت در کشورهای در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: کارایی نسبی هزینه های بهداشتی دولت در کشورهای در حال توسعه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه های مراقبت های بهداشتی
مقاله کارایی
مقاله کشورهای در حال توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طهماسبی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سقدل حسین
جناب آقای / سرکار خانم: باسخا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نسایی خبات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کارایی را باید حلقه گمشده بخش سلامت در کشورهای در حال توسعه دانست. نگرانی هایی که در مسیر نیل به اهداف «توسعه هزاره سازمان ملل» وجود دارد، افزایش کارایی در استفاده از منابع محدود این بخش را به صورت جدی تری مورد توجه قرار داده است. از این رو، هدف این پژوهش ارزیابی کارایی این کشورها در زمینه هزینه های بهداشتی دولت بوده است.
روش بررسی: مطالعه حاضر، یک تحلیل مقطعی بود که با استفاده از داده های ۸۸ کشور در حال توسعه، با به کارگیری یک ورودی و ۸ خروجی استخراج شده از داده های آماری شاخص های توسعه جهانی در سال ۲۰۱۰ میلادی، انجام گرفت. از روش تحلیل پوششی داده ها، به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل برای ارزیابی کارایی هزینه های بهداشتی دولت از سال ۰۸-۲۰۰۰ میلادی استفاده شد. در این راستا، ابتدا کشورها با استفاده از روش تحلیل خوشه ای به دو دسته تقسیم بندی شدند و تحلیل کارایی جداگانه ای برای هر گروه ارایه شد. علاوه بر این، با استفاده از تحلیل تشخیصی چندگانه، اهمیت هر یک از متغیرها در خوشه بندی نیز استخراج گردید.
یافته ها: بر اساس روش تحلیل خوشه ای، در خوشه اول ۴۹ کشور و در خوشه دوم ۳۹ کشور قرار گرفتند. توسط تحلیل تشخیصی چندگانه مشخص شد که شاخص های مرگ و میر نوزادان، کودکان زیر ۵ سال، نرخ باروری کل و امید به زندگی، نقش اصلی در تمایز دو خوشه دارند. حضور ایران در میان کشورهای کارا و در رتبه شانزدهم در خوشه اول، نشان خوبی از خروجی های کشور دارد.
نتیجه گیری: شاخص واکسیناسیون سرخک بیشترین حساسیت را در بین شاخص های خروجی در میان کشورهای خوشه اول داشت که این نشان از عملکرد بهتر کشورهای این خوشه نسبت به این مبحث دارد. در خوشه دوم، هیچ کشور بدون حساسیتی وجود نداشت و این نشان از عدم رشد متوازن کشورهای این خوشه در زمینه شاخص های بهداشتی دارد.