مقاله کارایی ضد میکروبی سوسپانسیون نانو ذره اکسید روی علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۴۶۳ تا ۴۷۴ منتشر شده است.
نام: کارایی ضد میکروبی سوسپانسیون نانو ذره اکسید روی علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری گرم مثبت
مقاله باکتری گرم منفی
مقاله اثر ضدمیکروبی
مقاله اکسید روی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده ادریس
جناب آقای / سرکار خانم: سمرقندی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علی خانی محمدیوسف
جناب آقای / سرکار خانم: روشنایی قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: به موازات توسعه سریع زندگی بشری، کنترل اثرات مضر میکروارگانیسم ها امری غیرقابل اجتناب است. هدف از این مطالعه بررسی کارایی ضد باکتریایی نانوذرات اکسید روی در مقابل سویه های میکروبی بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی و با استفاده از باکتری های گرم منفی وگرم مثبت انجام شد. ویژگی های نانوذره با استفاده از XRD، میکروسکوپ الکترونی روبشی و انتقالی تعیین شد. حساسیت باکتری ها نسبت به نانوذرات با استفاده از روش انتشار دیسک و حداقل غلظت ممانعت کننده رشد تعیین گردید. مطالعات زمان مرگ با تعداد اولیه باکتری ها معادل ۱۰۸CFU/mL انجام شد. PH نقطه صفر بار الکتریکی (pHZPC) نانوذرات با استفاده از روش تعادل به دست آمد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS16 مدیریت شده و با استفاده از آزمون های آماری پیرسون، ANOVA و آزمون t تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری در تمامی آزمون ها ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: بررسی ویژگی نانوذرات با XRD،SEM   TEM ونشان داد که اندازه ذرات در محدوده نانو قرار دارد و هیچ گونه ناخالصی در کریستال نانو ذرات وجود ندارد. قطر نانو ذرات اکسید روی ۲۰nm به دست آمد. مقدار pHZPC برای ۷٫۵۱ZnO به دست آمد. قطر هاله عدم رشد باکتری پسودوموناس آیروژینوزوا در تماس با ZnO بزرگتر از بقیه سویه ها بود. جمعیت پسودوموناس آیروژینوزوا در غلظت ۲xMIC در مدت زمان ۱۵۰min در حضور ZnO به صفر رسیده است. تعداد باکتری های زنده مانده، با زمان، غلظت نانو ذرات و سویه باکتری در مطالعات زمان مرگ دارای اختلاف معنی داری بوده است (P<0.001).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که نانوذره اکسید روی اثر ضد باکتریایی داشته و می تواند به عنوان گزینه مناسبی برای حذف باکتری های گرم مثبت و منفی به ویژه باکتری های عامل عفونت های بیمارستانی استفاده گردد.