سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه مظفری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
بهروز کریمی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله مساله قیمت گذاری پویا برای متصدیان حمل و نقل کالا دربخش محمولههای ظرفیت کامل را که برروی یک شبکه جاده ای به رقابت می پردازدمورد مطالعه قرار میدهد برای مدلسازی و حل مساله از رویکرد نظریه بازی به عنوان یک نظریه ریاضی باکاربرد درموقعیتهای رقابتی بهره گرفته شده است مساله مورد بررسی درحالت بدون همکاری با استفاده ازنظریه تعادل نش پویا مدلسازی شده و با توجه به گسستگی فضای تصمیم برای حل مدل ازالگوریتم تجزیه گوس سایدل بهره گرفته شده است به منظور ارزیابی مدلارایه شده و روش حل پیشنهادی چندین مساله نمونه بصورت تصادفی ودراندازه های مختلف تولید شده اند و نتایج حاصل ازحل مسائل نمونه با نتایج حاصل از حل دقیق مدل تقریبی درفضای تصمیم پیوسته مورد مقایسه قرارگرفته اند اختلاف اندک میان نتایج حاصل از حل مدل تقریبی و مدل پیشنهادی صحت و کیفیت روش حل ارایه شده دراین مقاله را تصدیق می کند.