سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمد بخشوده – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار ، قیمت ها نقش تخصیص منابع کمیاب را بعهده دارند ، قیمت ها تعیین کننده نوع و مقدار محصول یا خدمتی است که باید در ج امعه تولید شود و نیز مصرف کنندگان بر اساس آن تصمیمات مصرفی خود را اتخاذ می کنند . سیاست های قیمت گذاری به اصولی اشاره می کنند که بر اساس آنها تصمیمات قیمتی مناسب اتخاذ می شود . اصولا "روشهای قیمت گذاری بطور کلی یا مبتنی بر فروش است و یا بر اساس هزینه های تو لید تعیین می گردند . در روش اخیر، معمولا " بطریقی نسبتی به هزینه های تولید اضافه می شود که به آن
افزایش بها ) ) Markup می گویند . در تحقیق حاضر ، با در نظر گرفتن نرخ تورم سالیانه ، نرخ افزایش بها در سال پایه و نیز قیمت سر به سردر سال پایه برای یک محصول خاصی، ف رمول بسط داده شده است که بر مبنای آن می توان بدون نیاز به محاسبات جدید در طی سالهای بعد ، قیمت محصول را تعیین کرد . علاوه بر این ، اگر دولت بخواهد در یکسال بخصوص میزان حمایت خود از محصول مورد نظر را تقویت یا تضعیف کند . فرمول اجازه می دهد اثر چنین استراتژی د ر تعیین قیمت دیده شود . همچنین از طریق این فرمول می توان میزان حمایت نسبی محصول رانسبت به سال پایه اندازه گرفت . بعنوان کار تجربه اى با فرمول مزبور ، قیمت های محاسبه شده گندم با قیمت های داده شده از سوی دولت مقایسه شد و ضمن تأیید نحوه عمل فرمول برای قیمت گذاری ، چگونگی میزان حمایت از گندم کاران در طول سالهای متعدد نسبت به یک سال پایه بررسی گردید .