سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبداله عبدل قوزلوجه – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان،
حامد قادرزاده – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان،
محمود حاجی رحیمی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان،

چکیده:

با رشد روز افزون جمعیت کره زمین و پیامدهای ناشی از آن، تقاضای آب در حال افزایش است. مدیریت تقاضای آب یکی ازراهکارهای مهم در متعادل سازی عرضه و تقاضای آب شناخته می شود و مهم ترین عامل در مدیریت تقاضای آب قیمت گذاری آناست. قیمت گذاری مناسب آب آبیاری در هر منطقه، نیازمند تعیین ارزش اقتصادی آب با توجه به شرایط و محصولات زراعی منطقه مورد نظر می باشد. در این تحقیق با هدف تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری در دشت همدان بهار، با استفاده از روش –نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۱۱ پرسشنامه برای سال زراعی ۱۳۳۱ ۱۹ تکمیل شد. با کاربرد روش تخمین تابع تولید، ارزش -تولید نهایی هر متر مکعب آب آبیاری در محدوده مورد مطالعه تعیین شد. پس از تخمین توابع انعطاف پذیر ترانسلوگ، درجه دوم تعمیم یافته و لئونتیف تعمیم یافته و همچنین توابع انعطاف ناپذیر کاب داگلاس و ترانسندنتال، جهت انتخاب تابع برتر، توابع -تخمینی مورد آزمون قرار گرفتند که در نهایت دو تابع کاب داگلاس و ترانسندنتال به عنوان توابع برتر انتخاب شد. مطابق نتایج -به دست آمده از تخمین توابع تولید، ارزش تولید نهایی هر متر مکعب آب بر مبنای تابع تولید کاب داگلاس و ترانسندنتال به – ترتیب برابر با ۸۸۳۴ و ۳۵۵۳ ریال به دست آمد