سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر حضرتی – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رشیدینژاد – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر قره ویسی – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته بهینهسازی توزیع انرژی و تخصیص رزروها بهعنوان یک فرایند فنی- اقتصادی توسط مدیر و اپراتور سیستم انجام میشود. علاوه بر این، اپراتور سیستم باید بهرهبرداری سیستم و برنامهریزی تولید انرژی و تامین رزرو برای تولیدکنندهها را طوری انجام دهد که مشوق تولیدکنندهها برای شرکت در بازار رقابتی برق باشد. این امر بهکمک قیمتگذاری صحیح و احتساب هزینههای فرصت از دست رفته برای تولیدکنندهها در بازارهای انرژی و سرویسهای جانبی امکانپذیر میباشد. در این مقاله مسالهی بهینهسازی تخصیص رزرو چرخان و توزیع انرژی بهکمک روش متاهیوریستیک الگوریتم ممتیک و قیمتگذاری انرژی و سرویس جانبی بهصورت قیمت یکنواخت بازار برق، با احتساب هزینههای فرصت از دست رفته مورد بررسی قرار گرقته است. نتایج شبیهسازی بر روی سیستم استاندارد ۳۰ باس IEEE نشان دهندهی کارا بودن روش ارائه شده میباشد.