سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه تاری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
عیسی نخعی کمال آبادی – استاد بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

استراتژی قیمتگذاری شبکه از نمونه سیاستهایی است که بر کاهش تقاضا استوار هستند. با توجه به اینکه در سیاستهای قیمت-گذاری روی شبکه، عوارض بر پایه میزان و نوع بهرهمندی استفادهکنندگان از آنها دریافت میگردد، اعمال قیمتگذاری بر شبکه به عنوانراهکاری مناسب برای کنترل شلوغی شبکه مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان یکی از موثرترین روشهای کنترل و مدیریت تقاضامطرح است. در این مقاله یکی از مدلهای قیمتگذاری که مدلی دوسطحی با توابع هدف دوخطی است بیان میگردد . در سطح بالا ی مدل متولیان شبکه قرار دارند که هدف آنها ماکزیمم کردن درآمد حاصل از عوارض اخذ شده است در حالی که در سطح پایین آن کاربران شبکه قرار دارند و در جستجوی کوتاهترین مسیر برای سفر خود هستند. به دلیلNP-hard بودن ساختار مسئله، حل آن درحالت کلی با استفاده از روشهای دقیق امکانپذیر نیست و باید از الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری برای حل استفاده کرد. ما به عنوان روشی برای حل مسئله، الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات بهبود یافته برای مسائل دوسطحی را به کار گرفته و کارایی مدل را با ارائه مثالیعددی نشان میدهیم.