سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین صدیقیان – دانشجوی دکتری باستان شناسی دوران اسلامی
اسماعیل شراهی – کارشناس باستان شناسی

چکیده:

چگونگی کارکرد قلاع به عنوان پایگاه های مههم نظامی سیاسی اجتماعی اقتصادی درمناطق مختلف و حتی در نقاط دورافتاده ازطریق بررسی های جامع جغرافیایی تاریخی باستان شناسی و … ما را به شناخت ارتباط متقابل جوامع با محیط و سرزمینشان دردوران ها و سطوح مختلف رهنمون می سازد قلاع کوهستانی و استحکامات نظامی درسرزمین ایران از قدیمی ترین ایام تا یکی دو قرن اخیر به واسطه نقش مهم و استراتژیکی که درکسب و حفظ قدرت داشته اند از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند اهمیت این بناها باعث شده تا در دوره ها ومکان های گوناگون کارکردهای مختلفی برعهده داشته باشند که محافظت از مرزها و راه ها و شهرهای بزرگ و منابع طبیعی از جمله این وظایف هستند قیزقلعه سی ساوه نیز اجمله قلاع کوهستانی است که بواسطه ویژگیهای خاص خود و با توجه به شرایط مختلف سیاسی اقتصادی در دوران های مختلف کارکردهای ذکر شده را م یتوان برای آن متصور شد. دراین نوشته سعی شده است تا براساس نتایج حاصل از کاوش و خواناسازی بخشهایی از قلعه و ویژگیهای معماری و داده های باستان شناسی موجود به نقش کارکرد و چرایی ایجاد قلعه پرداخته شود همچنین تلاش شد تا با توجه به آثار باقیمانده از قلعه و همچنین خواناس سازی فضاهای ان حدودی کارکردها یمختلف فضاهای و دوره های استقراری آن شناسایی و بازسازی شود