مقاله قیاس و انتخاب بین دو الگوی دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل و رتردام جهت برآورد تقاضای خانوار در مناطق شهری کشور طی دوره (۸۷-۱۳۵۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: قیاس و انتخاب بین دو الگوی دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل و رتردام جهت برآورد تقاضای خانوار در مناطق شهری کشور طی دوره (۸۷-۱۳۵۷)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستگاه تقاضای رتردام
مقاله دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل
مقاله آزمون انتخاب الگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: علیخانی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر همایون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی و تحلیل رفتار مصرفی خانوارها از جهت چگونگی تخصیص درآمد محدودآنان به کالاها و خدمات مختلف، یکی از مباحث مهم علم اقتصاد به شمار می رود. زیرا در اکثر کشورها سیاست گذاری و اتخاذ سیاست اقتصادی مناسب وبه نفع رفاه جامعه، شناخت ترجیحات مصرفی خانوارها و پیش بینی نیازهای آینده امری ضروری است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای مناطق شهری کل کشور در دوره (۸۷-۱۳۵۷) اقدام به برآورد دستگاه تقاضای کالاها و خدمات خانوار شهری نماینده از طریق به کارگیری دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل و دستگاه تقاضای رتردام و قیاس دو الگو جهت انتخاب الگوی مناسب تر می نماید. لازم به ذکر است که هر دو الگو با فروض همگنی و تقارن به صورت مقید برآورد گردیده است.
نتایج بیانگر یکسان بودن تقریبی کشش های قیمتی خودی (همگی با علامت مورد انتظار) و متقاطع قیمتی دو الگو و تفاوت محرز در مقدار کشش های درآمدی دو الگو در سطح اطمینان ۹۵ درصد است. در حالی که هر دو الگو نوع گروه های کالایی مورد بررسی به درآمدی یکسانی را نشان می دهند. نهایتا این که آزمون قیاس بین دو الگو نیز گویای فقدان وجود تفاوت معنی داری بین دو الگو مورد بررسی است.