سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاجر نادعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی، دانشگاه شهرکرد
ابوالفضل رنجبر – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

کشاورزی ارگانیک رهیافتی است، در جهت تولید غذای پاک و سالم .در این شیوه ی تولید، کاربرد هر گونه مواد شیمیاییصنعتی از قبیل سموم، کود شیمیایی، هورمو نها، آنتی بیوتیکها و غیره بسیار محدود است .و نیز کشاورزی ارگانیک تنها نظام کشاورزی است که دارای استاندارد است و تمامی فرایند تولید باید بر طبق ضوابط و استانداردهایمورد تأیید جوامع بین المللی صورت پذیرد.کمیسیون کدکس الیمانتاریوس(codex alimentarius شاخهای بین المللی است که مسئولیت اجرای برنامه استانداردهای غذایی مشترک WHO و FAO را بعهده دارد. این کمیسیون در سال ۱۹۶۲ توسط WHO و FAO مشترکاً بمنظور حفظ سلامت مصرفکنندگان و تسهیل تجارت بینالمللی غذا بوجود آمد.کدکس الیمانتاریوس (که در لاتین به معنای کد یا قانون غذا است) مجموعهای از استانداردهای بینالمللی غذایی است که توسط این کمیسیون تاًیید شده و به روش یکنواخت و هماهنگ ارائه میشود. این مجموعه شامل تمام استانداردهای مربوط به اصول غذا اعم از فرآوری شده، نیمه فرآوری شده یا خام میباشد. کدکس الیمانتاریوس شامل مقررات مربوط به بهداشت و کیفیت تغذیهای غذا از قبیل معیارهای قابل قبول میکروبیولوژیکی و مقررات مربوط به افزودنیهای غذایی، باقیمانده آفتکشها، آلودهکنندهها، نحوه برچسبگذاری و عرضه مواد غذایی و روشهای آنالیز و نمونهبرداری میباشد. کدکس همچنین شامل مقررات دیگری است که به شکل آئین کار، دستورالعمل و سایر معیارهای توصیهای ارائه میشود.