سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صالح ایمانی – لیسانس مدیریتبیمه فروشنده بیهمهای عمرو زندگی
البرز احسانی – مدرس بازاریابی تخصصی بیمه زندگی

چکیده:

دنیای مدرن امروز موجب گشته تا درزمینه کسب کار بازارهای نوینی درجهانبوجود آمده و در پی این گسترش شگردها شیوه ها و تکنیکهای حرفه ای حضور خود را اعلام دارند دربازاریابی باید تسلط و دانش کافی نسبت به صنعت و محصولی که ارایه می کنیم داشته باشیم از این تسلط و دانش به یک اعتقاد درونی رسیده این اعتقاد باعث می گردد تا درمشتری ایجاد رضایت درخرید نمایید اما دربازار یابی بیمه مازاد برموارد یاد شده باید عاشق این صنعت بود زیرا محصول شما تنها محصولی است که قابل لمس شدن نیست و این برمشکلات فروش ان می افزاید ما بازاریابهایی هستیم که قدرت انتقال قوی داریم دارا بودن ۹ قدرت برتر فروش به بازاریاب حرفه ای بیمه کمک می کند تا درجهت رسیدن به تسلط و اعتماد به نفس در فروش به مرحله ای برسد که هیچ بازاریابی دست پیدا نکرده است رسیدن به مهارت و تشخیص اشتباهان فروش تنها ا زدست کسانی ساخته است که درباره فروش اندیشه می کنند. شکارچی لحظه ها بودن exception بودن رعایت stage سلسله مراتب رشد درصنعت بیمه کاری استکه با توجه به شایستگیهای شما قطعات بسرعت بازده خواهد داشت.