سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی کامفر – آموزشکده فنی امام صادق (ع)، بابل
جواد آقاجان زاده گودرزی – موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران، بابل
برزو عزیزی درونکلایی –

چکیده:

یکی از معایب شبکههای بیسیم عمر محدود باتری نودهای آن است. بیشترین انرژی این نودها نیز در هنگام اتصال به شبکه و در زمان ارسال و دریافت داده مصرف می شود. کنترل انرژی انتقال مشکلی است که چند لایه در آن درگیر میباشند. سطح انرژی انتقال روی کیفیتسیگنال درنتیجه روی لایهی فیزیکی تاثیر میگذارد، روی تعیین نودهای همسایه که میتوانند بسته را بشنوند و درنتیجه روی لایهی شبکه تاثیر دارد، روی تداخل که منجر بهcongestion و درنتیجه روی لایهی انتقال تاثیر میگذارد. همچنین سطح انرژی انتقال، کلیدی برای معیارهای کارایی مانند بازدهی، تاخیر و مصرف انرژی میباشد. مسئله مهم این است که مشخص نماییم کنترل انرژی در کجای معماری واقع شده است. در این مقاله قواعد اصلی برای کنترل انرژی را بررسی نموده وروشهایی برای بهینهسازی مصرف انرژی در شبکههای بیسیم ارائه مینماییم