۵ ب- نوشتن نقل قول مستقیم در کارت های نکته برداری

کپی برداری از کلمات دیگران، راحت ترین نوع نکته برداری برای نوشتن است. البته باید با دقت از چند قاعده تبعیت کنید.

  • نباید در مقاله تان طوری کپی برداری کنید که خواننده فکر کند این مطالب را شما نوشته اید.
  • باید دقیقاً از کلمات مرجع استفاده کنید.
  • باید اسم مؤلف و شماره صفحه را ذکر کنید (لستر ۳۵-۳۴)
  • اغلب ممکن است اسم مؤلف را در ابتدای نقل قول بیان کنید و از پرانتز برای شماره صفحه استفاده کنید مثل زیر: «فرد هین» (۷)، می گوید «بدن انسان، با این همه سلول های یکپارچه پوست، ارگان ها و این سیستم ها، یکی از پیچیده ترین و بغرنج ترین ماشین های زنده ای است که برروی زمین مشاهده شده است»(۱۶)
  • باید هر نقل قول را با گیومه آغاز کرده و با گیومه به انتها برسانید. همان طور که در بالا نشان دادیم. • ذکر مرجع را در انتهای نقل قولی، خارج از گیومه و داخلی پرانتز بیاورید.
  • مطالب نقل شده باید هم مهم باشند و هم خوب تفسیر شده باشند نه اینکه موضوعات جزیی و عادی باشند. مثلا نباید گفته شود که «جان اف کندی» یک دموکرات از ماسوچست بود (رابرت ۲۲۳) یا ارتش صلح جانی اف کننلی در پایان جنگ نسبت با سرکوب شدگان با ترحم و دلسوزی رفتار نمود (رابرت ۲۲۳)

به مثال زیر توجه کنید.

جدول: نمونه کارت نکته ساده.

آلتیک ۱۵۵

«بر اساس گفته ریچارد آلتیک» «دلکنز نظارهگر زندگی بود و مردم را به خوبی درک می کرد. او نسبت به فقیران شفقت نشان می داد و به آنها کمک می کرد و افراد خود خواه، حریص و بی رحم را مورد تمسخر و انتقاد قرار می داد» (۱۵۵)

نکات لازمی که بررسی شدند عبارتند از:

الف) استفاده کردن از کلمات دقیق

ب) ذکر شماره صفحه در پایان نقل قول خارج از گیومه اما داخل پرانتز

پ) ذکر مولف و شماره صفحه

ت) استفاده از گیومه

ث) مطالب به خوبی نوشته شده و ارزش نقل کردن داشته باشند.