سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحسین میردهقان – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفس

چکیده:

میوه انار با داشتن ترکیبات متنوع و مفید که مصرف آن باعث سلامتی و شادابی میشود، در دهههای اخیر کانون توجه بسیاری ازپژوهشگران بوده است. آنتوسیانینها و ترکیبات فنلی باعث ایجاد خاصیت ضد اکسیداسیونی در انار شناخته شده است، که طی فصلرشد دستخوش تغییرات زیادی میگردد. در چند سال اخیر از بین رفتن قسمت خوراکی میوه که به عنوان رنگپریدگی و قهوهای شدن دانه شناخته شده است، باعث نرم شدن، تغییر رنگ، بدشکلی و تغییر طعم و عطر دانههای شده و در نهایت میوه صدمه دیده برای مصرف مناسب نمیباشد. همچنین میوه آسیب دیده به طور قابل توجهای آنتوسیانین و اسیداسکوربیک کمتر و میزان تنفس، مالوندی-آلدئید، اسیدهای آمینه، اسید پیرویک و فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دسموتاز، پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز بیشتری در قسمت خوراکی میوه آسیب دیده دارد. این ناهنجاری در میوههای بزرگتر، میوهها با مواد جامد محلول بیشتر، میوههای دارای رنگ کمتر درقسمت خوراکی و آنهایی که در زمان مناسب برداشت نگردند، بیشتر مشاهده شده است، ولی هیچگونه علایم ظاهری از وقوع ناهنجاری در پوست و شکل میوه مشاهده نمیشود. اگرچه دلیل ایجاد این ناهنجاری به طور دقیق مشخص نیست، ولی شیواشانکارا و همکاران ( ۲۰۰۴ ) از بین رفتن غشاء پلاسمایی در اثر تنش اکسیداتیو را به عنوان عامل ایجاد ناهنجاری معرفی نمودند. استراتژیهایزیادی برای مقابله با این ناهنجاری در نظر گرفته شده است، که شامل شناسایی و گزینش ارقام مقاوم، افزایش پتانسیل ضداکسیداسیونی میوه، بهبود تغذیه گیاه و افزایش ویژگیهای انعکاسی نور میوه میباشد، و در این مقاله چگونگی انجام آنها مورد بحث قرار میگیرد