سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

زهرا شیرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

گرچه خلیج فارس در گذشته تحت حاکمیت ایران بوده است اما با تولد کشورهای عربی درکرانه های جنوبی آن حاکمیت ایران با چالشهای جدیدی مواجه شده است دخالتهای قدرت های فرامنطقه ای نیز دراین حوزه در مواردی حاکمیت ایران را با موانع ژئوپلیتیکی مواجه ساخته است از این رو بررسی قلمرو و موانع ژئوپلیتیکی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه اعمال حاکمیت بر خلیج فارس بر منافع و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران رابطه اساسی دارد هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی و تبیین ویژگیهای ژئوپلیتیکی جدید خلیج فارس و عوامل تاثیر گذار برساختار ژئوپلیتیکی آن باشد براین اساس سوال اصلی مقاله این است که قلمرو و موانع ژئوپلیتیکی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس کدام اند به نظر می رسد عوامل سنتی ساختاری یا تلفیقی با هر دو عوامل اصلی و تاثیر گذار برحاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس هستند.