سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ویدا وکیلی –
رضا عزمی –
ابراهیم شیری –
علی محدث –

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی برای قطعهبندی تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه با هدف جداسازی محدوده ریهها از سایر آناتومی های موجود در این تصاویر پیشنهاد شده است. در این الگوریتم از روش طبقهبندی پیکسلها جهت قطعهبندی استفاده میشو د. بر ای این کار به منظور انتخاب ویژگی های بهینه، از دو روش انتخاب ویژگی: "انتخاب پیشرو" و " تحلیل واریانس یکطرفه" بهره گرفته و
سپس از ویژگی های بدست آمده در ط بقهبندی پ یکسلها به دو کلاس ریه و زمینه استفاد ه م یشو د. از آنجایی که در روش طبقهبندی پیکسل با توجه به درجه وضوح بالای تصاویر (تعداد زیاد پیکسلها در هر تصویر) سرعت پایین م یباشد، از تکنیک طبقهبندی پیکسل با چندین درجه وضوح استفاده شده تا بخ ش طبقهبندی که معمولا" شامل پرهزینهترین عملیات محاسباتی است، بهبود یابد. نتایج حاصله از قطعهبندی محدوده ریهها در رادیوگرافی قفسه سینه با استفاده از مجموعه ویژگیهای بدست آمده از دو روش انتخاب ویژگی "انتخاب پیشر و" و " تحلیل واریانس یک طرفه " با نتایج استفاده از مجموعه کامل ویژ گیها و همچنین مجموعه ویژگیهای تصادف ی, مقایسه شده و می توان د ریافت که استفاده از مجموعه ویژگ یهای کاهش یافته باعث کاهش زمان محاسبات و کارایی قیا سپذیری نسبت به استفاده از مجموعه کامل ویژگی ها میگردد. علاوه بر این, کارایی روش طبق هبندی پیشنهادی با کارهای مشابه انجام شده در زمینه قطعهبندی تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه مقایسه شده است.