سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام نوازنی – عضو هیئت علمی گروهعلوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
مریم نوازنی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی امام خ

چکیده:

قضاوت از جمله مشاغل بسیار مهم و حساسی است که تصدی آن نیازمند حصول ویژگی های خاصی است همواره بین صلاحیت و اهلیت قاضی از یکسو و سلامت دستگاه قضایی از سوی دیگر رابطه ای متقابل وجود داشته است هر اندازه که میزان صلاحت و اهلیت قاضی بیشتر باشد دستگاه قضایی سالم تر و کاراتر خواهد بود از این رو در بینش اسلامی براین امر تاکیدب سیاری شده و تصدی شغل قضاء مشروط به وجود یا حصول شرایط خاصی گردیده قاضی باید بینا عاقل مسلمان مجتهد و … و مردباشد مطابق شرط اخیر زنان از تصدی این مقام منع شده اند و باری اثبات آن به ایاتی از قران به عنوان اولین منبع از منابع چهارگانه ا ستنباط احکام قران، سنت، اجماع و عقل استناد شده است.