مقاله قصد رفتاری و رفتار پدران در پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیادآور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: قصد رفتاری و رفتار پدران در پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیادآور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد
مقاله نظریه رفتار برنامه ریزی شده
مقاله والدین
مقاله پیشگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علویجه مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: یاسینی سیدمجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: عسکرشاهی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلیان فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: زینت مطلق فاضل
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم زاده ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پیشگیری اولیه، کارآمدترین روش جلوگیری از افزایش فراوانی اعتیاد در جامعه می باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان قصد و رفتار پدران در پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیادآور صورت گرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ۱۸۰ نفر از پدران شهر یزد به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای سه قسمتی شامل هفت سوال جمعیت شناختی و زمینه ای، پنج گویه قصد رفتار و نه سوال عملکرد به صورت خودگزارش دهی بود که توسط نمونه ها تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-18 و آمار توصیفی و آزمون هایی نظیر تی مستقل، آنووا، آنالیز رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری ۰٫۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: در بخش قصد رفتاری، تمایل به انجام رفتار از شش ماه آینده و در قسمت رفتار، صحبت صحیح و منطقی و برقراری رابطه صمیمانه با فرزندان دارای امتیاز بالاتر بودند. در سازه قصد رفتاری ۶۴٫۰۴ و رفتار ۶۸٫۱۱ درصد از حداکثر نمره قابل اکتساب کسب شد. پدران دارای سطح تحصیلات لیسانس (p<0.001) و بدون سابقه اعتیاد در دوستان و خانواده (p= 0.004) از رفتار بالاتر و پدران مطلقه (p= 0.014) از قصد بالاتری برخوردار بودند. قصد رفتار ۱۷٫۹ درصد از واریانس رفتار را پیش بینی نمود (p<0.001 و r= 0.**423).
نتیجه گیری: با توجه به تبیین قصد رفتاری در انجام رفتارهای پیشگیری کننده، توصیه می شود که جهت تهیه و اجرای برنامه های آموزشی، موارد مربوط به نحوه صحبت صحیح و منطقی و برقراری رابطه صمیمانه با فرزندان بیشتر مورد توجه و آموزش قرار گیرد.