سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا سرمست –
آسیه پیرنه لنگرودی –

چکیده:

در مقاله حاضر قشم و نظامهای امنیتی در خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین استدلال نوشتار حاضر این است که منطقه خلیجفارس همیشه و در تمام دورههای تاریخی بهعنوان یکی از مناطق حساس و مهم امنیتی و اقتصادی در عرصه نظام بینالملل از موقعیت ممتاز برخوردار بوده و این خود باعث شده است که قدرتهای بزرگ آن را مورد تجاوز قرار دهند. خصوصاً با اکتشاف نفت و گسترش صنعت در دنیا و وابستگی اقتصاد کشورهای صنعتی از جمله آمریکا که حتی امنیت ملی آن کشور به جریان نفت خلیجفارس بستگی دارد باعث شده که امنیت و ثبات این منطقه دغدغه اصلی کشورهای منطقه و جهان باشد. به نظر میرسد با توجه به بافت دولتهای منطقهی خلیجفارس و جغرافیای سیاسی حاکم بر آنها بهترین راه رسیدن به امنیت، همکاری بینالمللی بین دولتهای منطقه و از طرف دیگر مناسبترین روش برای تأمین امنیت خلیجفارس است. بیشک تأکید بر مسأله امنیت و همکاری بین کشورها و تأثیر گریزناپذیر و عمیق آن بر کشورهای منطقه خصوصاً جزایر در آن باعث دستیابی به موقعیت ممتاز و مناسب و مورد انتظار میشود. انتظار این است که دیدگاه واقعبینانهای از وضعیت موجود و آنچه که فراروی ایران و کشورهای منطقه قرار دارد ترسیم شود و درک نسبتاً دقیق از این وضعیت و همچنین تواناییها ممکن و موجودی که برای کشورها در این مسیر وجود دارد را تبیین سازد. این مقاله درصدد آن است که قشم و نظام امنیتی در خلیجفارس را در چارچوب موضوعات مطرح شده با توجه به مباحث امنیتی و مبتنی بر همکاری و تعامل سازنده که این امر باعث کاهش نفوذ و نقش قدرتهای استعماری و بزرگ در منطقه شده و زمینه را جهت تقویت موقعیت ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی ایران هموار سازد.