اعداد در استنادها: طبق مثال های زیر، اعداد را در منابع درون متنی و مدخلهای منابع به کار برید:

(Ham. 5.3.16-18)

(Faust 2.140)

( ۲Sam. 2.1-8)

(Fredericks 23-24) (MLA style)

(Fredericks, 1985, pp. 23-24) (APA and CBE style)

۲vols

Rpt. as vols. 13 and 14

MS CCCC 210

۱۰۲nd  Cong., 1st   sess. S. 2411

۱۶ mm., 29 min, color

Monograph 1962-M2

College English 15 (Winter 1991): 3-6 (MLA style)

Memory and Cognition, 3, 562-590 (APA style)

  1. Mol. Biol. 149:15-39: 1990 (CBE style)

Journal of Philosophy 26 (1992): 172-89 (footnote style)

ستاره: در یادداشتها یا تصاویر و جدول ها، از ستاره (*) استفاده نکنید. برای جدول ها و شکل ها از اعداد (جدول ۲ یا شکل ۳) و برای یادداشتها از حروف استفاده کنید.

کتب مقدس: برای ذکر منابع درون متنی از استنادهای پرانتزی استفاده کنید. (۱۸٫۱۳ ,Chron) 2). زیر نام کتاب مقدس خطا نکشید.

– با حروف بزرگ نوشتن حرف اول لغات حرف اول برخی از عناوین را با حروف بزرگ بنویسید: در کتاب ها، ژورنال ها، مجلات و روزنامه ها، اولین حرف اولین لغات و کلمات مهم را با حروف بزرگ بنویسید. اما هنگامی که حروف تعریف، حروف اضافه، حروف ربط و Oا در مصدر، میان کلمات یک عنوان قرار می گیرند، حرف اول آنها را با حروف بزرگ ننویسید (مانند: The La St Of the Mohicans). عناوین مقالات و بخش های مختلف کتاب ها، مانند عنوان کتاب را با حروف بزرگ بنویسید (برای مثال: Appendi X 2″, “Writing ” “the Final Draft). اگر عنوان یک شعر، اولین سطر از همان شعر باشد، عنوان را نیز مثل همان سطر بنویسید:

(“anyone lived in a pretty how town’).

نکته: همانطور که در زیر نشان داده شده است در سبک APA تنها اولین حرف اولین لغت و اسامی خاص عناوین منابع (و اولین لغت در عنوان فرعی) بزرگ نوشته می – شود، مثال:

در فصل های ۱۰ و ۱۱، سبک مناسب رشته ی خود را مطالعه کنید.

بعد از دو نقطه، حرف اول اولین لغت را بزرگ بنویسید: هنگامی که جمله ی کاملی بعد از دونقطه می آید، در سبک MLA اولین حرف اولین کلمه، بزرگ نوشته نمی شود اما در سبک APA بزرگ نوشته می شود.

نکته: در این مثال، در سبک APA بعد از دونقطه باید به اندازه ی دو حرف فاصله گذاشت. اما در موارد دیگر- هم در سبک MLA و هم در سبک APA – بعد از دونقطه، یک فاصله قرار دهید.

حرف اول برخی از اسامی مرکب را با حروف بزرگ بنویسید:

بخش دوم اسامی مرکبی که میان آنها خط تیره است را فقط زمانی با حرف بزرگ شروع کنید که اسم مرکب، همراه با لغت های دیگر با حروف آغازین بزرگ در عنوان آمده باشد:

Low-Frequency Sound Equipment

اما

Low-frequency sound distortion is caused by several factors.

حرف اول اسامی تجاری را با حروف بزرگ بنویسید:

حرف اول اسامی تجاری مانند اسامی زیر را با حروف بزرگ بنویسید:

Pepsi, Plexiglas, Dupont, Dingo, Corvette, Xerox

حرف اول اسامی خاص را با حروف بزرگ بنویسید: حرف اول اسامی خاصی که به عنوان صفت به کار رفته اند را با حروف بزرگ بنویسید اما حرف اول کلماتی که همراه با آنها به کار رفته اند را بزرگ ننویسید:

Einstein’s theory or Salk’s vaccine

حرف اول نام بخش های خاص اداری و یا رشته ای درسی را بزرگ بنویسید:

بنویسید:

Department of Psychology

اما:

psychology department

بنویسید:

Psychology 314

اما

an advanced

course in psychology

حرف اول اسامی قبل از اعداد و حروف را با حرف بزرگ بنویسید: اولین حرف اسمی که بر موردی خاصی از مجموعهای عددی دلالت دارد را بزرگ بنویسید:

during Test 6, we observed Group C as shown in Table 5 and also Figure 2

اما حرف اول اسمهایی را که بخش های عادی کتاب یا جدول را همراه با اعداد ذکر می کنند با حروف بزرگ ننویسید:

chapter 12        page ix          column 14