هنگامی که در میان حروف کلمات، خط تیره قرار می دهید، از دستورالعمل زیر پیروی کنید:

۱. در میان حروف خط تیره نگذارید، مگر آنکه از این کار هدفی داشته

باشید:

a water treatment program but a water-powered turbine

۲. صفت های مرکبی که قبل ار یک اسم می آیند، معمولا به خط تیره نیاز دارند، اما آنهایی که بعد از اسم قرار می گیرند، نیازی به خط تیره ندارند:

same-age children but children of the same age .

۳.هنگامی که دو یا چند صفت مرکب، از یک ریشه گرفته شده اند، ریشه همه ی صفتها ها به جز صفت آخر را، حذف کنید اما خط تیره را بعد از همه ی آنها نگه دارید:

right- and left-hand margins or 5-, 10-, and 15minute segments .

۴پیشوند های اغلب لغات را جزئی از همان لغت بنویسید:

overaggressive, midterm, antisocial, postwar

اما استثنائاتی نیز وجود دارد:

self-occupied, anti-intellectual, ex-husband, post1980

برای برطرف کردن مشکلات کوچکی نظیر anti-Reagan و antiSOcial، از یک فرهنگ لغت استفاده کنید.

۵. در میان نام های متساوی از یک خط تیره استفاده کنید:

دانش پژوہ- ورزشکار با آموزگار – مربی

نقطه: نشان دهنده پایان جملات کامل متن، یادداشت ها، زیرنویس ها و تمام مدخل های کتابنامه است. بعد از هر نقطه، به اندازه ی دو حرف فاصله بگذارید. نقاط میان اعداد

نشان دهنده ی بخش های مربوط می باشند (مثلاً: ۲.۴ یعنی صحنه ۴ در پرده ی ۲). نقطه معمولاً بعد از پرانتز قرار می گیرد. (تنها زمانی نقطه درون پرانتز قرار می گیرد که   جمله ی درون پرانتز، یک جمله ی کامل باشد؛ مانند همین جمله) بخش ۷ک را نیز برای توضیحات مربوط به استفاده از نقطه پایان همراه با نقطه های نقطه چین ملاحظه نمایید.

کروشه: از کروشه برای ذکر علائم آوایی، فرمول های ریاضی و الحاقات در نقل قول استفاده کنید. الحاقات یعنی درج گفته های خودتان در میان بیانات فردی دیگر. اگر در صفحه کلید کامپیوتر خود کروشه ندارید، آن را بصورت دستنویس بنویسید (بخش ۷ل را برای دیدن مثال ها ملاحظه کنید).