نشانه های نقطه گذاری: هنگامی که مطلبی را نقل می کنید، نشانه های نقطه گذاری متن را دقیقاً همان طور که در متن اصلی بوده است، بازنویسی کنید. اگر پردازشگر کامپیوتر شما چنین علائمی را ندارند، با خودکار آنها را بکشید:

براساس نظر رومانا La tradición clácica en españaدر دستورالعمل های عمومی مدرسه، همچنان پابرجاست.

تشکر و قدردانی: عموماً قدردانی، غیر ضروری است. پیشگفتار هم الزامی نیست. در بالای جمله ی اول خود، شمارهای ارجاعی بگذارید و هرگونه قدردانی یا توضیحات لازم را در یادداشت های پایانی بیاورید :

در اینجا میخواهم از خانم هوراسی الف هامفری تشکر کنم که به من اجازه ی استفاده از نوشته های همسر مرحومشان را دادند.

نکته: هرچند دانشجویان دوره ی کارشناسی در تزها و پایان نامه های خود این کار را می کنند، اما از استاد یا تایپیست خود قدردانی نکنید.

امپرسند از به کار بردن نماد امپرسند ” & ” خودداری کنید، مگر به اقتضای عرف؛

مثلاً “A & P”. در سبک MLA از and برای ذکر منابع درون متنی استفاده کنید.

(۲۱۳-۱۴ Smith and Jones)، اما برای ذکر منابع در سبک APA ” & ” را به کار برید (Spenser & Wilson, 1991, p.73)

کتابنامه ی تفسیری: جزئیات اصلی یک کتاب یا مقاله را وصف می کند. آن را دقیقاً بعد از اطلاعات انتشار قرار دهید و از این پیشنهادات استفاده کنید:

۱. هدف اصلی تحقیق را توضیح دهید.

۲. محتوای آن را به طور خلاصه را شرح دهید.

۳. مخاطب احتمالی اثر را مشخص کنید.

۴. ویژگی های خاصی اثر را ذکر کنید.

۵. خواننده را از هرگونه نقص، ضعف و یا تعصب شک برانگیز آگاه سازید.

اطلاعات کافی در حدود سه خط در اختیار خواننده قرار دهید تا برداشت واضحی از هدف، محتوا و ارزش خاصی اثر داشته باشد.

آپاستروف: برای افزودن مضاف الیه به اسامی مفرد، یک آپاستروف و S به آنها

اضافه کنید (مثلا: “the typist Sledger”). برای اسامی جمعی که به S ختم می شوندفقط آپاستروف بگزارید مثلا:(“several typists’ ledger.برای اسامی خاص افراد و مکانها، آپاستروف را همراه با S به کار برید؛ حتی اگر آن S ختم به S می شود مثلا:Rawlings’s novel”, “Arkansas’sوmountainsRice’s story اماthe Rawlingses” good fortuneاین موارد استثنا هستند.Jesus” scriptures, Moses’ wordsو اسامی یونانی که پیش ازیک بخش هستند و به eS ختم میشوند: “Euripides dramaS”. همراه با جمع حروف، آپاستروف بیاورید (as and b”S) اما نه با اعداد یا کلمات اختصاری

(ACTs in the 18s and 19s, the 1980s, sevens, three MDs)

اعداد انگلیسی: در سبک MLA باید تا جایی که امکان دارد از اعداد انگلیسی استفاده کرد: برای ذکر تعداد جلدها، کتاب ها، بخش ها و فصل های آثار؛ پرده ها، صحنه ها و سطرهای نمایشنامه ها، بندها و ابیات اشعار. برای بیان اعداد ۱۰ به بالا از اعداد انگلیسی استفاده کنید (مانند: ۱۵۴، ۲۶۹، ۱، آزمایش دهم، ٪۱۲ باقیمانده). هر عدد کوچک تر از ۱۰ که نمی توان آن را در یک یا دو لغت نوشت را نیز به صورت عددی انگلیسی بنویسید (مانند: %۳، یا ۶۲۳۴). اعداد کوچک تر از ۱۰ که با اعداد بزرگ تری هم گروه می شوند را نیز باید به صورت اعداد انگلیسی نوشت (مانند: ۳ شرکت کننده از میان ۴۲ شرکت کننده، یا خطوط ۶ و ۱۳، اما: ۱۵ آزمایش در سه گروه). اعداد بزرگ ممکن است ترکیبی از عدد و حروف باشند (مانند: ۳.۵ میلیون). در سبک MLA برای ذکر بیش از سه رقم، فقط دو رقم آخر را ذکر کنید، مگر آنکه به ارقام بیشتری برای وضوح مطلب نیاز باشد (مانند: ۱۰۱- ۹۸، ۱۲- ۱۱۰، ۱۰۰۱-۹۹۸، ۳۳– ۱۰۳۰، ۲۷۶۶-۸۵۴).

در سبک APA برای بیش از سه رقم، همه ی ارقام را ذکر کنید

„(۱۱۰-۱۱۲,۱۰۳۰-۱۰۳۳,۲۸۵۴-۲۷۶۶)

کاما در میان ارقام، معمولاً بین ارقام سوم و چهارم، ششم و… از سمت راست قرار می گیرد؛ مانند: ۲۰۰ ,۱ یا ۲۰۰,۰۰۰ ,۱ . موارد استثنا عبارتند از: شماره ی صفحات یا سطرها، آدرس ها، سال و کد پستی: صفحه – ی ۱۶۲۰؛ جاده ی نووآ، شماره ی ۱۲۱۱۶؛ در سال ۱۹۸۵؛ نیویورک، ۱۲ ۱۰۰ NY

عددی که در ابتدای یک جمله می آید و جمله با آن شروع می شود را با حروف بنویسید (مانند: سی نفر در آزمایش اولیه شرکت کردند)

. به جای عدد “۱” از حرف کوچک “l” یا حرف بزرگ “L” استفاده نکنید؛ مخصوصاً اگر نوشته ی خود را با کامپیوتر تایپ می کنید

اعداد در متن : اعداد را در متن، طبق مثال های زیر به کار برید:

AD 200 اما ۲۰۰ BC

در۱۹۹۱-۹۲یا از۱۹۹۱تا۱۹۹۲ننویسیداز۹۲-۱۹۹۱

سطرهای ۳۴-۳۲، ننویسید ۳۴-۱۱.۳۲

۳۲-۳۴ یا صفحات ۳۴- ۳۲، ننویسید ص، ص. ۳۴-۳۲

۴۵ننویسید صفحه ی چهل و پنجم

۶٫۲۱۳

۵٫۰ ننویسید۵

مارس۵٫۱۹۹۱یا۵ مارس۱۹۹۱اما هر دو سبک را باهم ننویسید

۱۹۹۰S یا دهه ی نود

– یک پنجم، ننویسید ۱۵۳۱/۲

هشتاد و هشت اشتباه

سی و چهار مرتبه

شش درصد، اما ۶ درصد و ۱۵ درصد نمرات پایینی بودند.

ساعت ششں یا .۶:۰۰p.m

قرن بیستم اما ادبیات قرن -بیست و قرن ۲۰ام در فهرست منابع

سه بعدی

بودجه ی پایه – صفر

یک پاسخ اما ۱ پاسخ از ۱۵ پاسخ

یک پنجم جلسه

دوازده فرد ۶ ساله یا ۱۲ فرد شش ساله، اما ننویسید ۱۲ ۶ ساله