دونقطه: مثال ها یا جزئیات بیشتر درباره ی مطالب عبارت آغازین را بیان می کند.

نقطه ویرگول عبارت های مستقل را به هم پیوند می زند. (برای یادگیری کاربرد صحیح دونقطه و نقطه ویرگول در نقلی – قول ها، بخش های ۷ح و ۷ط را و برای کاربرد آنها در استنادها، بخش ۹ با را ملاحظه کنید.) بعد از دونقطه و نقطه ویرگول به اندازه ی یک حرف فاصله بگذارید و بعد از آنها اولین حرف از اولین لغت را بزرگ ننویسید. در جایی که برای پیوند دادن دو عبارت باید از نقطه ویرگول استفاده کرد، دونقطه را به کار نبرید. در اینجا از دونقطه برای آوردن جزئیات و یا تعریف استفاده شده است:

«وترز» تفاوت های عمده ی موجود در نمونه های گفتاری را به ما یادآوری می کند که هیچ نویسنده ای نباید آنها را فراموش کند: صحبت های محاوره ای اساسا با صحبت های رسمی متفاوت هستند و نوشته ی ساده با یک نوشته ی پرمایه بسیار متفاوت است.

در مثال بعدی، از نقطه ویرگول برای جدا کردن دو جمله ی مجزا استفاده شده است:

«وترز» تفاوت های عمده ی موجود در نمونه های گفتاری را به ما یادآوری می کند که هیچ نویسنده ای نباید آنها را فراموش کند؛ نویسنده ای که این امر را فراموشی می کند ممکن است گفتار محاوره ای را جایگزین گفتار رسمی کند و یا در جایی که به نوشته ای پرمایه نیاز است، نوشته ای ساده به کار برد.

خط فاصله: یعنی تایپ کردن دو خط تیره در کنار هم و بدون هیچ فاصله ای در قبل و بعد از آن

دو مورد رشد کند اقتصادی و وام های عمومی – – احتمالا از بهبود سریع صنعت بانکداری جلوگیری می کند.

علامت تعجب: باید از به کار بردن آن خودداری شود. قرار نیست مقاله ی تحقیقی،احساساتی یا ذهنی باشد؛ بنابراین، از به کار بردن آن خودداری کنید. یک جمله ی اخباری قوی، قابل قبول تراست.

خط تیره: در هیچ یک از دو سبک MLA و APA شکسته شدن لغات در انتهای جملات، توصیه نمی شود. اما این دوسبک خواستار کوتاه کردن سطرها، به جای دو شکسته شدن لغت هستند. همچنین می توانید از گذاشتن خط های تیره توسط خود کامپیوتر، جلوگیری کنید.

اگر خط تیره را در انتهای سطر گذاشتید و یا کامپیوتر به صورت خودکار این کار را انجام داد، باید آن را مجدداً با استفاده از فرهنگ لغت کنترل کنید. در میان اسامی خاص، خط تیره قرار ندهید. دو حرف از یک کلمه را در ابتدا یا انتهای سطر جدا نکنید: (مثلاً بنویسیدde-pendable”: … “depend-able”.