سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مونا ستاری فر – دانشجوی رشته عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

سیستم چارچوب فولادی سبک وزن ) LSF ( بهعنوان سیستم اقتصادی و مقاوم در برابر زمینلرزه پیشنهاد شده است. در این تحقیق، سازه LSF با استفاده از روش المان محدود مدلسازی شده است که خصوصیات ماده،مطابق با داده های آزمایشگاهی تعریف شده اند. در اینصورت، تحلیل تاریخچه زمانیغیر خطی و کیفیتی با استفاده از سوابق مقیاسی مربوط به زمین لرزه های کنار گسل صورت میگیرد. بعلاوه، سه روش قراردادن سنسور بهینه ) OSP ( بکارگرفته شده و الگوریتم ژنتیکی (GA) بهعنوان راه حل فرمولاسیون بهینهسازی در انتخاب بهترین قرارگیری سنسور مطابق با پاسخ دینامیک سازه ای سیستمLSF ، انتخاب شده است. رویکرد عددی جدید برای OSP گزارش شده است که آن را تاریخچه زمانی تبدیلی برای الگو ریتم دامنه فرکانس ) TTFD ( می- نامند. روش TTFD از تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی بهعنوان پاسخ لرزه ای حقیقی استفاده میکند، علیرغم اینکه الگوریتم های OSP از پاسخ مقدار ویژه استفاده میکند.