سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا شیخ زاده مصدق – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمدرضا شکیبا – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
ابوالقاسم محمدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

مرحله رسیدگی در زمان برداشت یکی از مهمترین عواملی است ک می تواند کیفیت بذر را تحت تاثیر قرار دهد. این ازمایش به منظور ارزیابی تغییرات قدرت و کیفیت بذور کلزای پاییزی (رقم Modena) در طی مراحل نمو و رسیدگی در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در دانشگاه تبریز انجام شد. در طول دوره نمو و رسیدگی، بذور رد ۹ مرحله برداشت شدند. نتاشج نشان داد که حداکثر وزن دانه (رسیدگی وزنی) در این رقم در ۵۴ روز بعد از گلدهی حاصل شد که درصد رطوبت دانه ها در این مرحله حدود ۴۱% بود. اما بر مبنای آزمون های قدرت بذر شامل وزن خشک ریشه چه و ساقه چه حداکثر کیفیت بذور در حدود ۱۴ تا ۱۷ روز بعد از رسیدگی وزنی بدست آمد. بعد از این مرحله قدرت بذور به علت پیری و فرسودگی کاهش یافت. بنابراین ، بذور با قدرت بالای کلزای پاییزی می تواند با رطوبت ۱۱ تا ۱۶% تولید شود. این مرحله برای برداشت مکانیکی، خرمن کوبی و انبار کردن بذر مناسب است.