سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدسجاد کاظمی سرکانه – دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده:

اولین ومهمترین حقی که ازمیان مجموعه حقوق شهروندی مطرح و حائز اهمیت است حق حیات می باشد چون تمام حقوق به حیات انسان تعلق دارد یعنی جان و حیات انسان محترم و کسی حق تعرض و تعدی به آن ندارد درباور و عقیده اسلامی انسان تاحدی محترم و ارزشمند است که فلسفه وجود هستی بخاطر انسان است قتلهای ناموسی یکی از پدیده هایی است که این حق ضروری شهروندان را مورد تهدید قرار داده است قتلهای ناموسی یکی از واقعیت های اجتماعی است که ازگذشته دور وجود داشته و تا به امروز بحیات خود ادامه داده است قتلهای ناموسی درمواردی نظیر روابطعاشقانه غیرمتعارف خیانت به همسر زنا فرار ازخانه از دست رفتن بکارت و نمونه های بشارت ونمونه های مشابه که اعمال و رفتارهای ضدناموسی بی عفتی بدنامی و فضاحت تلقی شوند رخ میدهند بطور کلی قتلهای ناموسی عبارتند از عملی که طی آن مردان خویشاوند یکی از افراد مونث خانواده خود اعم ازخواهر دختر مادر همسر و .. را به دلایل روابط جنسی نامشروع خارج از چارچوب تعریف شده گاهی به دلیل ظنین شدن یا نتشار یک شایعه به قتل برسانند تا به زعم خود لکه ننک و رسوایی پی شآمده از این عمل از دامان خانواده و فامیل پاک شود دراین پژوهش تلاش شده است که پدیده قتلهای ناموسی به عنوان یک یاز مهمترین خطراتی که علیه حق حیات نیمی از افراد جامعه زنان وجود دارد مورد جزیه و تحلیل قرارگرفته و راه کارهایی نیز برای عکس العمل مناسب جامعه دربرابر آن بیان گردد.