سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا رحمانی فضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
مظفر صادقی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

دراین پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی و با رویکرد استقرایی به انجام رسیده است ضمن پرداختن به علل و عوامل موثربرشکل گیری پدیده قاچاق و معرفی کانونهای عمده آن درکشور به بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی فرهنگی آن و ارائه راهکارهایی درراستای مبارزه با این پدیده پرداخته شده است با توجه به اینکه نگاه این پژوهش نسبت به پدیده قاچاق کالا نگاهی جغرافیایی و کل نگر بوده است راه کارها و راه حلهای پیشنهادی نیز بیشتر دارای ماهیت علی می باشد به این معنی که جهت مبارزه با پدیده قاچاق کالا و اثرات آن باید به جنگ علت ها رفت و آن ها را شناسایی و رفع نمود چرا که از نگاه جغرافیدانان هرمعلولی نتیجه یکسری فرایندهاست . بنابراین آنچه که دریک بررسی جغرافیایی حائز اهمیت است شناخت فرایندهای مکانی فضایی استکه شامل تغییر پدیده ها درطول زمان است و ممکن است یک فرم مشخص دراین پژوهش قاچاق ممکن است برآمده از فرایندهای مختلفی باشد