سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدجواد بذرافشان – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
ابوطالب کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
سیدمهدی موسی پور – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

قاچاق کالا که اغلب با واژه های اقتصاد سیاه اقتصادپنهان و اقتصادزیرزمینی تعریف می شود دامنه وسیعی از فعالیت های اقتصادی چه درمرحله تولید و چه درمرحله توزیع را شامل میشود قاچاق به عنوان یک پدیده بازدارنده توسعه موجب اختلال دراعمال و اجرای برنامه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کاهش رشد و رکود اقتصادی و ناپایداری امنیتی درمرزهای کشور میب شود هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثرات پدیده قاچاق درشهرهای مرزی و نهایتا برکل اقتصادکشور می باشد روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی تحلیل بوده که با ستفاده ازمنابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شدهاست نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که فاکتورهایی چون محرومیت های شدید اقتصادی بیکاری بالا سودآوری بالای قاچاق و سبب افزایش قاچاق درمناطق مرزی شده که این امر منجر به افزایش ناامنی اختلالات شدید اقتصادی انحراف سرمایه گذاری فرار سرمایه ها توزیع نابرابردرآمد و … مشکلات دیگردرمرزها می شود.