سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا صداقتی – دانشگاه آزاد اسلامی بیضا

چکیده:

امروزه استفاده ازانرژیهای نو به عنوان جایگزینی مناسب برای روشهای سنتی تامین برق مناطق مورد توجه روزافزون قرارگرفته است انرژی باد برای تولید برق درجهان نسبت بهدیگرمنابع تولید انرژی الکتریکی ازشتاب و رشد بی سابقه ای درسالهای اخیر برخوردار بوده است این مقاله بکارگیری جبرانساز STATCOM درسیستم های قدرت مجزا شده جزیره ای و متصل شده پیوسته دربرگیرنده مزارع بادی تامین کننده توان برای مصرف کننده های انرژی محلی را مورد بررسی و ارزیابی قرارمیدهد بررسی ها برای ارزیابی رفتار مزرعه ای بادی باوبدون حضور STATCOM متصل شده به سیستم با انجام شبیه سازی هایی درنرم افزار psat صورت گرفته و نتایج آن ارایه شده است درحالت سیستم مجزا شده یک میزان مقتضی از STATCOM به منظور فراهم آوردن حمایت کافی ازشین های باقیمانده سیستم فشارضعیف مجزا شده به حفظ پروفیل ولتاژ ازسیستم ارزیابی شده است.