سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یاسین رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
محسن احمد نژاد – معاونت عمرانی شهرداری بابلسر
کاوه آهنگری – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر

چکیده:

تون لهای تحت فشار با توجه به کاربرد بسیار زیادی که دارند درصد هنگفتی از هزینه پروژ ههای عظیم سد سازی را در بر م یگیرند. امروزه بتن خودمتراکم در بتن ریزی ساز ههای بتن مسلح با آرماتور زیاد و نیز مناطق کم عرض و باریک که تراکم لازم برای دستیابی به بتن بادوام را ندارند، ب هکار رفته و از مقبولیت خوبی در سطح جهان برخوردار شده است لذا استفاده از آن به عنوان پوشش داخلی تون لها م یتواند از جذابیت بالایی برای صنعت برخوردار باشد. بر این اساس و با توجه به تأثیر الیاف در بهبود خواص بتن در این تحقیق اثر استفاده از الیاف پروپیلن بر ۰متر و / روی نمون ههای قوسی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمون ههایی با ابعاد (قطر ۱متر، پهنای ۵ ضخامت ۱۰ سانتیمتر) با میله گردهای مختلف به صورت قوسی تهیه و مقاومت خمشی آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشا ندهنده قابلیت بالای بتن خودتراکم در پوشش داخلی تون لها و افزایش کارایی آن با استفاده از الیاف م یباشد. همچنین نتایج آزمایشات نشان داد که با اضافه کردن الیاف به میزان ۰/۱ ۰درصد وزن سیمان و میل هگرد نمره ۱۰ ، بهترین مقاومت خمشی حاصل می شود.