سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره عباباف – مدرس تربیت معلم و دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید به

چکیده:

آموزش و پرورش ۲ و حرفه آموزی ۳ هر دو با یادگیری ارتباط دارند اما هر کدام دیدگاه و مقصد متفاوت دارند. یکی ازهدف های کلی آموزش و پرورش رسمی آماده کردن فرد است تا عضو مشارکت جوی جامعه باشد حوزه آموزش و پرورش کاملاً وسیع است و می تواند طیفی از تاریخ، به انگلیسی، شیمی، فیزیک، علوم سیاسی، موسیقی را در برگیرد. آموزش و پرورش رسمی ضمن یک چارچوب زمانی معین شده اتفاق می افتد. مثلاً دانش آموزان از مهر شروع می کنند و تقریباً تأثیرادامه دارد. دوره های دانشگاهی هم همین روال را طی می کنند. محتوای دوره مطابق با چارچوب زمانی و تعداد فصل هایکتاب تعریف می شود. با توجه به تأکید بر عملکرد دانش آموزان، محتوای برنامه های آموزش و پرورش در دوره های ابتدایی و .{ متوسطه با نشانگان یا استانداردها تعریف می شود تا کتاب درسی{ ۸در مقابل، حرفه آموزی در یک مجموعه سازمانی توسط اطلاعات مورد نیاز در انجام تکلیف خاص یا تکالیف مربوطه تعریف می شود. طول دوره براساس محتوا تعیین می شود تا چارچوب زمانی معین. هدف حرفه آموزی بر محدوده خاصی متمرکز.{ می شود. در حقیقت حرفه آموزی متمرکز بر اطلاعات خاصی است فقط اطلاعات مورد نیاز دراتجام تکلیف{ ۹ یک حوزه جالب در طراحی آموزشی کاربرد زمینه تکنولوژی عملکرد انسانی یا بهبود عملکرد انسانی است. این زمینه متمرکز بر به حداکثر رساندن پیشرفت های ارزشمند افراد در مجموعه های کاری است (ص ۴stolovitch & keeps1999 تکنولوژی عملکرد انسانی تأکید شدیدی بر تحلیل مراحل از ابتدا تا انتها ۴ دارد تا مشکل عملکرد و علت روشن شود مشابه آن، تکنولوژیست عملکرد ممکن است متخصص رشد سازمانی، متخصص تکمیلی ۵/ جبرانی، تکنولوژیست اطلاعات، متخصص ۶، یا مهندس صنعت را به کار گیرد تا مداخله غیر حرفه آموزی ایجاد کند. مداخله های بهبود عملکرد ممکن است .{ بازسازی بهبود شغلی، باز طراحی موقعیت کاری، یا طراحی حمایت شغلی ساده- در تکمیل حرفه آموزی را شامل شود{ ۸