سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اسماعیل ملک اخلاق – دانشگاه گیلان
عاطیه صفردوست – دانشگاه گیلان
فرزانه عبداللهیان – دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب و کاردررابطه بین میدریت کیفیت جامع و نواوری فناوری درصنایع تولیدی استان گیلان میباشد بدین منظور تعدادی ازشرکت های تولیدی استان با توجه به کارگیری موفق مدیریت کیفیت جامع به عنوان نمونه تحقیق مورد بررسی قرارگرفتند تعداد۱۱۹ پرسشنامه جمعآوری گردید با بررسی فرضیات تحقیق از ازمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون واسطه ای با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها استفاده گردید نتایج نشان میدهد که بین مدیریت کیفیت جامع و قابلیت نوآوری رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد همچنین نقش واسطه ای میانجی قابلیت نوآوری کسب و کاردررابطه بین این دو متغیر با رگرسیون واسطه ای اثبات گردید.