سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیدرضا اوحدی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه عمران
محمد امیری –

چکیده:

یکی از انواع نانوموادی که در تحقیقات اخیر مورد مطالعه محققین قرار گرفتهاست نانوذرات رسی میباشد. نانوذرات رسی با توجه به سطح مخصوص زیاد، امکان مناسبی برای تبادل کاتیونی ایجاد میکنند. هدف این پژوهش مطالعه روند فرایند نگهداری آلاینده فلز سنگین در نانوذرات رسی همراه با تغییرpHمحیط در حضور کربنات میباشد. بررسی تغییراتpH محیط و میزان نگهداری فلزات سنگین (سرب و مس) به وسیله نمونههای رسی بنتونیت،کائولینیت و نانورسهای اصلاح شده در حضور کربنات نشان میدهد، که با افزایش درصد کربنات همزمان با افزایش pH محیط، قابلیت نگهداری آلاینده بیشتر میشود. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهدکه از میان مکانیسمهای فعال در روند نگهداری آلاینده، فاز کربناتی و فاز تبادلی کاتیونی، قبل از دیگر فازها فعال میشوند. ولی به طور کلی در pHهای کمتر از ۴/۵ فرایند رسوب کربناتی رخ نمیدهد و عامل اصلی نگهداری آلاینده فلز سنگین فاز تبادل کاتیونی است