سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین کوچک زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه تربیت مدرس
ضیاءالدین ایدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدل عددی MODFLOW ، مدلی است بر پایه فیزیک که اقدام به حل معادله دیفرانسیل جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش تفاضل محدود بلوک مرکزی مینماید. اگرچه این مدل نیز به مانند سایر مدل های موجود، با محدودیتهایی در مدلسازی دنیای واقعی روبرو است، با این حال،عدم شناخت کافی از قابلیتهای نرمافزار و کاربرد آنها در موقعیتهای متفاوت، بر عدم قطعیت در نتایج میافزاید. در این مقاله، قابلیتهای بسته- های محاسبهگر جریان درون سلولی BCF و LPF به منظور بکارگیری در شبیهسازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از MODFLOW ، بیان گردیده- است. نتایج حاصل از بکارگیری قابلیتهای مختلف دو بسته برای آبخوان دشت گوهرکوه، تغییرات وسیع در مقادیر بیلان و هد محاسبهشده را نشان میدهد که بیانگر لزوم شناخت و استفاده صحیح از این دو بسته میباشد