سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین حلبیان – استادیار،گروه علمی جغرافیادانشگاه پیام نور،تهران،ایران
محسن عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ایرج میلاسی – دانشجوی کارشناسی ارشداقلیم شناسی دانشگاه پیام نورمرکزآران وبیدگل
سمیرا علی قلی – دانشجوی کارشناسی ارشداقلیم شناسی دانشگاه پیام نورمرکزآران وبیدگل

چکیده:

ژئومورفوسایت ها یا مکان های ویژه ی ژئومورفولوژیک از جمله مفاهیم جدیدی هستند که با تاکید بر تعیین مکان های های ویژه ، وارد ادبیات گردشگری شده اند. اساسا هدف از طرح چنین مفاهیمی، شناسایی لندفرم هایی است که دارای اهمیت ویژه ایدر درک ساختار ژئومورفولوژیک یک منطقه دارند و از ارزش های علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادی به صورت توام برخوردارند و در مجموع به منظور ادراک و بهره برداری گردشگری انسان مورد بهره برداری قرار می گیرند. در این مقالهتلاش شده است با بهره گیری از روش پرالونگ و مطالعات میدانی، ژئومورفوسایت های شهرستان جوانرود مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان داد، در این ارتباط ژئو سایت آبشار بیشترین امتیاز را کسب نمود. همچنین از نظر ارزش میزان و کیفیت بهره وری ژئوسایت پادگانه های رودخانه ای بیشترین امتیاز را بدست آوردندوهمچنین با توجه به شاخصهای اقلیمی ماههای فروردین،خرداد،اردیبهشت ومردادبهترین اقلیم جهت گردشکری درمنطقه حکمفرماست.که برنامه ریزی در این زمینه را توسط مسئولین می طلبد