سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عطا غفاری گیلانده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
فخرالدین میناپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محبوب ریحان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
فرشید کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

حمل و نقل و کاربری اراضی شهری دو جز بنیادی درمحیطهای شهری هستند که برنامه ریزی دراین دو بخش بهدلیل عدم حاکمی دید جامع نگرانه همواره با مشکلاتاساسی مواجه بوده است درهمین راستا پژوهش حاضر با انتخاب مدل TELUM بهعنوان یک مدل جامع درحوزه حمل و نقل وکاربری اراضی قابلیت سنجی این مدل درحوزه های مذکور را بهعنوان هدفی برای خود قرار داد بنابراین پژوهش حاضر درراستای معرفی مدل TELUM به روش توصیفی تحلیلی شکل گرفت نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدل TELUM به عنوان یکی از ابزارهای پیش بینی درحوزه مسائل شهری درپیش بینی ها و تحلیل های خود مجموعه کثیری از فاکتورها را لحاظ کرده و پیش بینی های دقیقی را ارایه میدهد درواقع این مدل با دیدجامع نگرانه و کاربردی قابلیت های خود را نسبت به بسیاری از مدلهای مطرح درحوزه برنامه ریزی شهری ثابت کرده است.