سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریا رهنماوثوق – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
معصومه مهربان – عضو هیات علمی گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری موا
مرضیه کته شمشیری – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
محبوبه سرابی جماب – پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی زنده مانی پروبیوتیکها در مدل شبیه سازی معده انجام شد. سه گونه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوسGG و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در این تحقیق استفاده شدند. پروبیوتیکها به محیط معده با دو Ph مختلف ۱/۵ و ۲/۵ وارد شدند و قابلیت زیستیشان در محیط معده در زمانهای مختلف گرمخانهگذاری ۰ و ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه مورد ارزیابی قرار گرفت. شمارش باکتریایی پس از گذشت زمانهای مورد نظر در معده به روش کشت در آگار به مدت ۷۲ ساعت در ۳۷ درجه سانتی گراد انجام شد. نتایج حاکی از آن است که در pH=2/5 باکتریهای بکار رفته زنده مانی بهتری داشته اند و جمعیت باکتریایی، با افزایش مدت زمان حضور باکتری در معده کاهش یافت. همچنین بیفیدوباکتریوم بیفیدوم زنده مانی بالاتری در مقایسه با دو پروبیوتیک دیگر داشت بطوریکه جمعیت بیفیدوباکتریوم بیفیدو،م لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس لاکتوباسیلوس رامنوسوسGG پس از ورود به معده در مقایسه با جمعیت معادل ۸/۵ واحد لگاریتمی، به ترتیب به ۴/۵۵۷ و ۲/۳۳۶و ۲/۷۳ واحدلگاریتمی رسید