سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا گوهری – دانش آموخته کارشناس ارشد دانشگاه یزد
محمدرضا اختصاصی – دانش آموخته کارشناس ارشد دانشگاه یزد

چکیده:

مخاطرات اقلیمی هر ساله در ایران خسارات جانی و مالی بسیاری بر جای می گذارند. بر همین اساس شناخت و ارزیابی این مخاطرات به منظور کاهش اثرات آن ها، از اهمیت فراوانی برخوردار است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی سنجش از دور فرصت های بسیار خوبی در زمینه جمع آوری و ارزیابی مخاطرات طبیعی از جمله طوفان های گرد و غبار بوجود آمده است. این تحقیق با هدف تعیین قلمرو طوفان در دشت سیستان با استفاده از تصاویر ماهواره انجام شده است. برای این منظور بر اساس آمار باد ایستگاه سینوپتیک زابل، ۵ روز طوفانی شهرستان زابل که معرف سرعت های مختلف باد و دیدهای افقی متفاوت در حین طوفان است انتخاب و تصاویر سنجنده MODIS برای این روزها تهیه گردید. سپس جهت تشخیص طوفان با استفاده از مشاهده بصری و رقومی، اقدام به تهیه ترکیب طیفی و تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از باندهای مرئی، حرارتی و مادون قرمز گردید. از آنجا که طوفان های منتخب در سرعت مختلف باد اتفاق افتاده است با رویهم انداختن پهنه های بدست آمده، قلمرو طوفان در دشت سیستان تعیین گردید.