سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رجایی خواه – دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر آقاکوچک –
مسعود سلطانی محمدی –

چکیده:

درروشهای پیشین محاسبه قابلیت اطمینان با درنظر گرفتن تابع حدی مقاومت و عدم قطعیت های موجود دربار و مقاومت سازه قابلیت اعتماد سازه محاسبه می شد درروشهای جدید مهندسی زلزله برپایه عملکرد PBEE با درنظر گرفتن سطح عملکردی موردن ظر سازه قابلیت اعتماد درقالب احتمال تابع حدی محاسبه می شود برای محاسبه قابلیت اعتماد با روش مرتبه اول لنگر دوم FOSM از عدم قطعیت های سازه ای و عدم قطعیت لرزه ای رکورد به رکورد حاصل از مجموعه ای از منحنی های آنالیز دینامیکی غیرخطی افزاینده IDA استفاده می شود دراین تحقیق هدف مقایسه عملکرد لرزه ای دو قاب هشت طبقه طراحی شده مطابق آیین نامه های ایران و AISC بودهاست با محاسبه قابلیت اعتماد لرزه ای درسطح عملکردی فروریزش سازه ضوابط طرح لرزه ای دو آیین نامه مورد مقایسه قرارگرفته شده اند.