سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی رضایی تازیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
پیمان ترکزاده – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن خطیبی نیا – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

به منظور پیش بینی و مقایسه عملکرد سازه ها دربرابر زلزله می توان از روش ارزیابی عملکرد برمبنای رفتارغیرخطی دینامیکی استفاده کرد به این منظور سازه های فولادی با سیستم قاب خمشی ویژه طراحی شده و عملکرد لرزه ای آنها با درنظرگرفتن اثرات رفتاری چشمه اتصال با انجام پردازش آماری برروی منحنی IDA حاصله ازتحلیل دینامیکی غیرخطی بررسی و مقایسه شده است با محاسبه قابلیت اعتماد لرزه ای درسطح عملکرد فروریزش سازه ملاحظه م یگردد که قاب خمشی ویژه با درنظر گرفتن اثرات چشمه اتصال رفتاربهتری نسبت به سیستمهای دیگر درهنگام مواجه بازلزله هایشدید دارد