سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد فلاح اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی زلزله، دانشگاه سمنان
ابراهیم پورمیدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی زلزله، دانشگاه سمنان
نوید رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی زلزله، دانشگاه سمنان

چکیده:

این مطالعه، قابلیت اعتماد لرزه ای سیستم های قاب مهار شدهی واگرا EBF)و قاب مهار شدهی کمانش ناپذیرBRBF)را در مقایسه با سیستم های قاب مقاوم خمشیMRF) ارزیابی می کند. یک سری آنالیز سه  بعدی غیرخطی تاریخچه زمانی بر روی سه نمونه ساختمان انجام شد. اثربخشی قاب های مهاربندی شده در ساختمان های اداری ۶ طبقه و ۲۰ طبقه ارزیابی گردید. دو گروه حرکت های عادی و منبع نزدیک زمین دراثر زلزله، با یک معیار شدت بردار-مقدار ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اثربخشی قاب های مهاربندی شده به طور قابل توجهی می تواند با حرکت های زمین و ارتفاع ساختمان تغییر کند. قاب های مهاربندی مضاعف، به کاهش دیریفت طبقه و کاهش احتمال گسیختگی در برابر حرکت هایعادی زمین کمک می کند به طوری که این اثر برای ساختمان های کوتاه مرتبه مشهودتر است. از طرفی دیگر، ویژگی پالس گونه ی حرکت هایمنبع نزدیک زمین، تقاضای دیریفت را بر سیستم های قاب مقاوم خمشی کاهش می دهد اما تقاضای دیریفت را بر سیستم های مهارشدهی واگرا و قاب مهار شدهی کمانش ناپذیر افزایش می دهد. بعنوان یک نتیجه، قاب های مهاربندی مضاعف، به مقاومت در برابر حرکت های منبع نزدیک کمک می کند، اما تنها این مقاومت تا یک مقدار محدود است