سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف میرزائیان لردکیوان – دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن
کورش شهریار – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی شریف زاده –

چکیده:

دراین مقاله مساله قابلیت اطمینان پایداری مکانیک سنگی تونلهای زیرزمینی مدور مورد بررسی قرارگرفته است خصوصیات زمین و نگهداری تونل بصورت غیرمقطعی درنظر گرفته شده و ازعدم قطعیتهای ناشی ازنقص مدلهای رفتاری صرفنظر شده است توزیع های احتمالاتی عدم قطعیت ها بشکل دلخواه درنظر گرفته شده وامکان تعریف همبستگی بین پارامترهای تصادفی وجود دارد درابتدا مدل رفتاری تونل زیرزمینی با استفاده از برهمکنش زمین نگهداری مورد بررسی قرارگرفته و حالات مختلف شکست طراحی فضا مورد بررسی قرارگرفته است سپس تحلیل قابلیت اطمینان حالات مختلف شکست مکانیک سنگی تونل با استفاده ازروش قابلیت اطمینان مرتبه اول form موردب ررسی قرار گرفته است با تحلیل قابلیت اطمینان اندیس قابلیت اطمینان و احتمال رخداد هرنوع ازحالات شکست بدست می آید یک کدنرم افزاری با استفاده ازنرم افزار MATLAB تهیه شده است که تحلیل FORM را برای حالات شکست چندگانه تونلی مفروض انجام میدهد.