سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالسلام اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی جغرافیا طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

مازاد مقطوعاتعملیاتبهرهبرداری یکجزو ساختاری مهم و اساسی در اکوسیستم جنگل بشمار میآیند. در این بررسی ، از خطنمونههای با طول ۴۰ متر به منظور برآورد مازاد مقطوعاتعملیاتبهرهبرداری جنگل استفاده شد و مشخصه های برآورد شده از نمونهبرداری با نتایج آماربرداری صد در صد مقایسه گردید. اجرای مطالعه و بررسی در سه پارسل به مساحتکلی ۱۰۷ هکتار که طی آن آماربرداری صد در صد برای پارامتر واقعی جامعه آماری (تعداد در هکتار و سطح تحتپوشش) و سپسنمونه برداری خطی در همین منطقه با پیاده کردن شبکه ای به ابعاد ۱۰×۱۰۰متر و با خط نمونه های ۴۰ متری، اندازه گیری ها و سپسمحاسباتانجام گردید. با استفاده از آزمون tstudent آزمون مقایسه میانگین های حاصله از میانگین واقعی جامعه و میانگین های محاسبه شده از نمونه برداری خطی با استفاده تئوری احتمالات، نشان داد که بین میانگین های واقعی جامعه و میانگین های بدستآمده از نمونه برداری خطی اختلافمعنی داری وجود ندارد. ضمنا دًر این روشمحاسبه در نمونه برداری خطی، حدود اعتماد محاسبه شده، میانگین واقعی جامعه را در بر می گیرد. با این حال به علتجامعه ناهمگن منطقه درصد اشتباه آماربرداری در نمونه برداری خطی بیشاز مقدار قابل قبول ۱۰ درصد به دستآمد. با توجه به موارد ذکر شده در فوق نتیجه گیری گردید که روشنمونه برداری خطی ، بهترین روشبرای برآورد تعداد و سطح تحتپوششمازاد مقطوعات در جنگل می باشد