سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سبا بلقیسی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه استاندارد

چکیده:

هدف ازبسته بندی موادغذایی حفظ کیفیت ایمنی افزایش عمر نگهداری محصول می باشد اغلب بسته بندی های متداول که معیارهای فوق را داشته باشند موادی برپایه پلاستیک هستند که ازجمله محدودیت های آنها چرخه برگشت پذیری کند درطبیعت است عامل دیگری که باید مدنظر قرارگیرد وابستگی تولید موادبسته بندی پلاستیک به فراورده های نفتی است که با افزایش قیمت نفت یافتن روشهای کم هزینه برای تولید مواد بسته بندی را مههم جلوه می دهد لذا امروزه توجه زیادی به ساخت و تولید بسته بندیهای زیست تخریب پذیر تحت عنوان فیلم ها و پوششهای خوراکی شده است عمده موادپلیمری طبیعی مختلفی که درساخت فیلم ها و فرمولاسیون پوشش ها به کار میروند شامل پلی ساکارید ها لیپیدها و پروتئین ها می باشند که به یکی از سه روش ترکیب ساده ترکیب پیچیده و ژلاتینه شدن یا کواگولاسیون حرارتی ساخته می شوند روشهای متداول جهت پوشش دهی موادغذایی با محلولهای سازنده فیلم خوراکی شامل غوطه وری یا فروبردن درون محلول استفاده از کف اسیری نمودن است.