سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه بخشی – دانشجوی کارشنایس مهندسی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

درطول دهه اخیر توجه روزافزونی برای استفاده از فیلم های فعال زیستی که دارای فعالیت ضد میکروبی و ضدقارچی هستند برای بهبود نگهداری غذاها و کاهش استفاده از نگهدارنده های شیمیایی وجود داشته است تمایل به کاهش استفاده از مواد مصنوعی دربسته بندی مواد غذایی باعث شده تحقیقات گسترده ای درباره موادی برای بسته بندی های زیست تخریب پذیر به جای بسته بندی های پلاستیکی صورت گیرد این فیلم ها می توانند ازمنابع مختلفی از قبیل پلی ساکارید ها لیپیدها و پروتئین ها تهیه شود مولکولهای زیستی فعال از لحاظ بیولوژیکی مثل کیتوزان و مشتقات آن به دلیل خصوصیات فیزیکوشیمیایی زیست تخریب پذیری سریع سازگاری با بافت های انسانی خصوصیات ضدقارچی و ضد میکروبی قابلیت بالقوه ای برای کاربرد در صنایع غذایی دارد.