سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم ستاری نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی
سعید مینایی – دانشیار مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،
هومن شریفی نسب – هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمود صفری – هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

یکی از کاربردهای فناوری نانو در صنعت کشاورزی، بسته بندی محصولات در فیلمهای نانویی به منظور افزایش عمر و مدت نگهداری آن میباشد. علی رغم ضایعات بسیار زیاد نان در کشور، کاری در زمینه بسته بندی نانویی نان گزارش نشده است. در این پژوهش هفت نوع فیلم نانویی تهیه شده به منظور بررسی اثر این آنها بر رطوبت و ویژگیهای حسی نان بستهبندی شده در این بستهها، در دماهای نگهدای ۵، ۲۰ و ۳۵ درجه سلسیوس مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با فیلم شاهد (فاقد ذرات نانو) مقایسه شد. دادهها حاکی از معنادار بودن اثرات سهگانه نوع فیلم، دما و مدت نگهداری بر میزان رطوبت در سطح ۹۹ / ۰ میباشد. همچنین اثرات متقابل دوگانه، بر میزان بیاتی نان در دو سطح ۹۹ / ۰ و ۹۵ / ۰ درصد معنادار بوده است. در فیلمهای نانویی، با افزایش ذرات نانو، میزان بیاتی کاهش یافت. همچنین نتایج بیانگر آن بود که در دو دمای ۲۰°C و ۳۵°C ، طراوت اولیه بیشتر از دمای ۵ °C حفظ شده و نان دیرتر بیات میشود. ولی در کل، ماندگاری نان در دمای ۵°C بیشتر از دو دمای دیگر است