سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم نیل کار – دانشجو، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، خیابان نامجو،
فرهاد اسمعیلی قدسی – دانشیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، خیابان نامجو
علی عبداله زاده ضیابری – استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان

چکیده:

فیلمهای نازک کامپوزیتی نانوذرات سولفیدروی جاسازی شده در ماتریس سیلیکا با استفاده از تکنیک غوطهوری سل-ژل روی بسترهای شیشهای تهیه شد. ساختار فیلمها از طریق الگوی پراش پرتوی ایکس برای دماهای بازپخت مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و پیک های مربوط به صفحات ( ۱۰ ۲۱۰ ) و ( ۲۱۱ ) مشاهده شدند که نشانگر ساختار پلی کریستالی هگزاگونال فیلمها است. میانگین اندازه دانهها به کمک رابطه دبای-شرر در دماهای بازپخت متفاوت محاسبه گردید nm)21-10که روندی افزایشی با افزایش دمای بازپخت را نشان می دهد. نتایج بیانگر ماهیت نانوکریستالی نمونه هاست . تصاویرSEM نمایانگر تغییرات عمده در مورفولوژی سطح فیلمها ی نانوکامپوزیتZnS-SiO2با افزایش دمای بازپخت است.